Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka z Grupy ARGE, właściwa dla Państwa sprawy:
  a) ARGE Paliwa Sp. z o.o.,
  b) ARGE Nieruchomości Sp. z o.o.,
  c) ARGE Sp. Sp. z o.o.,
  z siedzibą w Krakowie 30-552, ul. Wielicka 22a, nr. tel. 12 631-61-10, email: biuro@arge.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być:
  a) Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzeniai – wyrażona zgoda,
  b) Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzeniai – realizacja umowy lub działania zmierzające do jej zawarcia,
  c) Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzeniai – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  d) Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzeniai – wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  a) udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie,
  b) zawarcie oraz realizacja postanowień umowy, którą zawarli Państwo z właściwą Spółką z Grupy ARGE,
  c) wypełnienie obowiązków nałożonych na właściwą Spółkę z Grupy ARGE przez przepisy prawa,
  d) dochodzenie roszczeń przysługujących Administratorowi jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora,
  e) prowadzenie statystyk, analiz, zestawień etc. – na potrzeby właściwej Spółki z Grupy ARGE jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą w niezbędnym zakresie, wyłącznie osoby i podmioty zapewniające obsługę klienta Administratora oraz właściwe merytorycznie dla treści Państwa zapytania.
 5. Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu do charakteru Państwa zapytania i nie dłuższy niż maksymalny okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wobec Administratora lub inny, jeżeli stosowne przepisy tak stanowią.
 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udzielenia odpowiedzi dotyczącej Państwa zapytania. W przypadku realizacji umowy z Administratorem lub podejmowania działań zmierzających do jej zawarcia, podanie danych osobowych jest warunkiem umownym lub warunkiem jej zawarcia i są Państwo zobowiązani do ich podania. Odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy z Administratorem, a gdy ją zawarto – wstrzymaniem jej realizacji lub jej rozwiązaniem.

[i] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 roku).