Obowiązki informacyjne RODO

Obowiązki informacyjne RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Arge Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000271750, kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł., NIP 6792916969, REGON 120383399, indywidualny numer rejestrowy (BDO) 000066033; dane kontaktowe: 12 631-61-10, email: biuro@arge.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być w zależności od rodzaju zagadnienia:
 3. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) – wyrażona zgoda,
 4. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – realizacja umowy lub działania zmierzające do jej zawarcia,
 5. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 6. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 7. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 8. udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie,
 9. w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przesyłanie Państwu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 10. zawarcie umowy z Administratorem oraz realizacja postanowień takiej umowy,
 11. wypełnienie obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa,
 12. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami przysługującymi Administratorowi jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora,
 13. prowadzenie statystyk, analiz, zestawień etc. – na potrzeby Administratora jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 14. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: spółki z grupy Arge, organy administracji publicznej, podmioty świadczące usługi prawne, doradcze, księgowe etc. oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, w zakresie oraz celu zgodnym z celem przetwarzania danych osobowych i przepisami prawa
 15. Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu do charakteru Państwa sprawy i nie dłuższy niż maksymalny okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wobec Administratora lub inny, jeżeli stosowne przepisy tak stanowią.
 16. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.
 17. Przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody (jeżeli taka zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych) na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 18. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udzielenia odpowiedzi dotyczącej Państwa zapytania lub załatwienia Państwa sprawy. W przypadku realizacji umowy z Administratorem lub podejmowania działań zmierzających do jej zawarcia, podanie danych osobowych jest warunkiem umownym lub warunkiem jej zawarcia i są Państwo zobowiązani do ich podania. Odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy z Administratorem, a gdy ją zawarto – wstrzymaniem jej realizacji lub jej rozwiązaniem.