Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

Ogólne warunki umów sprzedaży

dokonywanej przez Arge Paliwa spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, dalej zwaną Arge Paliwa

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Arge Paliwa jako sprzedawcę.
 2. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają:
   – Kupujący – podmiot będący stroną umowy sprzedaży (kontrahent Arge Paliwa)
   – Strony – Sprzedawca i Kupujący;
   – Ogólne Warunki – niniejsze „Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Arge -Paliwa spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie”;
   – Towar – towary handlowe sprzedawane przez Arge Paliwa w ramach umowy z kontrahentem.
   – Sprzedawca – Arge Paliwa spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie;
 3. Niniejsze Ogólne Warunki są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Tym samym, strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.
 4. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie z Arge Paliwa odrębnej umowy sprzedaży na piśmie wyłącza stosowanie niniejszych ogólnych warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzenia zastrzeżeń do niej w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty (np. telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej) Sprzedawca może zażądać jego potwierdzenia na piśmie (ew. za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 3. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy a dotyczących producenta towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę ani za utracone korzyści.
 4. Kupujący oświadcza, iż znane są mu postanowienia ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne, a w szczególności zaś wymagania dotyczące posiadania koncesji.
 5. Wobec postanowień poprzedniego punktu Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji lub pisemne oświadczenie Kupującego o nabywaniu towaru na potrzeby własne według wzoru stanowiącego załącznik do Ogólnych Warunków. O zmianach w tym zakresie Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę na piśmie.
 6. Kupujący zobowiązuje się do realizacji obowiązków nałożonych na kupujących/odbiorców przepisami ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

III. PRAWO WŁASNOŚCI

 1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. (W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 kc).
 2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

IV. CENA

 1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży.
 2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie lub gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek.
 4. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny za wydany Towar, Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydanie Towaru do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich należności, a także skorzystać z uprawnienia wskazanego w ust. 6 poniżej. Uprawnienia o których mowa w poprzednim zdaniu mają zastosowanie nawet w przypadku niewykorzystania przez Kupującego kredytu kupieckiego.
 5. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany Towar zobowiązany on będzie zapłacić Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 6. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu kredyt kupiecki może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie bez podania przyczyny.
 7. Kupujący nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy wynikającymi z umów sprzedaży towarów.
 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny za wydany Towar Sprzedawca niezależnie od uprawnień wskazanych w niniejszym punkcie ma prawo dochodzić od Kupującego, bez osobnego wezwania zryczałtowanych kosztów związanych z windykacją należności w następującej wysokości: wystosowanie wezwania do zapłaty nadanego listem poleconym – 100,00 zł

V. ZABEZPIECZENIA

 1. W celu zabezpieczenia zapłaty wszelkich roszczeń związanych ze sprzedażą towaru Kupujący na żądanie Sprzedawcy wystawi i wręczy Sprzedawcy weksel in blanco lub przedłoży inne ustalone przez Sprzedawcę zabezpieczenie.
 2. Wręczenie weksla powinno nastąpić przed datą pierwszego wydania towaru Kupującemu. Jeżeli Kupujący nie wręczy weksla w tym terminie Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z wydaniem towaru.
 3. Sprzedawca może żądać od Kupującego dokumentów Kupującego w szczególności finansowych, organizacyjnych i pozostałych mających wpływ na kondycję finansową Kupującego.

VI. ODBIÓR TOWARU I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

 1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za rozładunek towaru na zasadzie ryzyka.
 2. Kupujący zobowiązany jest przygotować miejsce wyładunku paliwa, tak aby manewrowanie autocysterną Sprzedawcy było możliwe i nie narażało na niebezpieczeństwo osób trzecich.
 3. Kupujący przed obiorem towaru zobowiązany jest upewnić się czy dana dostawa jest przeznaczona dla niego oraz czy dostarczone ilości towaru w poszczególnych asortymentach nie przekraczają wolnej pojemności w zbiornikach magazynowych, do których towar ma być zlany.
 4. Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności z umową oraz ewentualnych wad. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności towaru z umową. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
 5. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym. Postanowienia poprzedniego zdania mogą zostać zmienione przez Sprzedawcę w przypadku, kiedy przedmiotem umowy są paliwa. W przypadku, kiedy strony nie ustaliły odmiennie koszty transportu pokrywa w całości Kupujący.
 6. Wszelkie przekazywane ewentualnie przez Sprzedawcę wraz z towarem atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia, że towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedawcy, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.
 7. Jeżeli Sprzedawca zobowiązał się wydać Kupującemu dokumenty, o których mowa w ust. 6, to przyjmuje się, iż może tego dokonać w terminie 1 miesiąca od wydania towaru.
 8. Przyjmuje się, iż wszystkie osoby działające w miejscu dostawy wskazanym przez Kupującego zostały przez niego upoważnione do kontaktów ze Sprzedawca w tym do obioru towaru i podpisania dokumentów związanych z odbiorem towaru. Kupujący ponosi odpowiedzialność za działania tych osób jak za działania własne.
 9. W przypadku odbioru towaru własnym transportem (lub za pomocą osoby trzeciej) osoby kierujące środkami transportu przysłanymi zgodnie z informacją przekazaną przez Kupującego w celu odbioru towarów uważa się za upoważnione przez Kupującego do odbioru towarów oraz do podpisania dokumentów związanych z odbiorem towaru. Kupujący ponosi odpowiedzialność za działania tych osób jak za działania własne.
 10. Kupujący oświadcza, iż posiada odpowiednią infrastrukturę pozwalającą na zgodny z prawem rozładunek dostarczanego przez Arge Paliwa spółka z o.o. paliwa, a w szczególności że posiada zbiorniki spełniające obowiązki wynikające z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz nienaruszające obowiązujących norm dotyczących dozoru technicznego.
 11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że podstawą do wydania produktu z baz magazynowych jest posiadanie przez kierowcę stosownych uprawnień i pozwoleń wymaganych przez operatorów tych baz.
 12. Obowiązkiem Kupującego jest prawidłowe i czytelne oznakowanie króćców spustowych na stacji paliw, a także prawidłowe oraz szczelne podłączenie węży do króćców spustowych zgodnie z informacją o rozmieszczeniu towaru w komorach zawartą w dokumentach.
 13. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie prawidłowości podłączenia węży spustowych zarówno po stronie autocysterny jak i zbiornika z uwzględnieniem rozmieszczenia asortymentu towaru w komorach autocysterny i zbiornikach.
 14. Strony ustalają, iż w przypadku nabywania paliw przez Kupującego z przeznaczeniem do celów opałowych lub do sprzedaży z przeznaczeniem do celów opałowych, w momencie dostawy paliwa Kupujący złoży Sprzedawcy oświadczenie zgodnie z art. 89 ust. 5 punkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. Wzór oświadczenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu stanowi Załącznik do Ogólnych Warunków.
 15. Strony ustalają, iż niewypełnienie przez Kupującego oświadczenia, o którym mowa w poprzednim ustępie lub jego nieprawidłowe wypełnienie, a także podanie w oświadczeniu informacji niezgodnych z prawdą spowoduje naliczenie przez Sprzedawcę akcyzy według stawek określonych w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym.
 16. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy wszelką odpowiedzialność, w tym finansową związaną z nieprawidłowym wypełnieniem przez Kupującego oświadczenia, o którym mowa w ustępie 14 lub z podaniem w oświadczeniu danych niezgodnych z prawdą.

VII. WADY RZECZY SPRZEDANEJ

 1. O wadach, których nie da się wykryć w trybie wskazanym w punkcie VI, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie (nie później niż w 3 dni) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.
 2. Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli towar został przetworzony bądź przewieziony odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.
 3. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.
 4. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.
 5. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 6. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia wydania towaru.
 7. Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.
 8. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

VIII. OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH I WYDANIU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. W przypadku opóźnienia Kupującego z odbiorem Towaru o więcej niż 5 dni, zapłaci on Sprzedawcy karę umowną w wysokości 0,3% ceny nieodebranego w terminie Towaru za każdy dzień opóźnienia, liczonego od ustalonej w umowie daty wydania.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczona jest każdorazowo do wysokości ceny netto Towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego.
 3. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę umowy jedynie w części, Kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy w części wykonanej.
 4. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.

IX. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, PRAWO.

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Krakowie.
 2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

X. INNE POSTANOWIENIA

 1. W przypadku kiedy przedmiotem umowy są paliwa płynne mają one następujące kody CN:
Lp.  

Nazwa handlowa

Nazwa wg rozporządzenia Ministra Energii  

Kod CN

1. Benzyna silnikowa 95 [M3] Benzyna silnikowa 2710 12 45
2. Benzyna silnikowa 98 [M3] Benzyna silnikowa 2710 12 49
3. Benzyna silnikowa 98 Vigor [M3] Benzyna silnikowa 2710 12 49
4. Olej napędowy [M3] Olej napędowy 2710 19 43,

2710 20 11

5. Olej napędowy Vigor [M3] Olej napędowy 2710 19 43,

2710 20 11

6. Olej napędowy  arktyczny [M3] Olej napędowy 2710 19 43,

2710 20 11

7. Lekki olej opałowy [M3] Lekki olej opałowy 2710 19 47

2710 19 46

8. Olej napędowy do celów grzewczych [M3] Olej napędowy 2710 19 43
 1. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji umów zawieranych przez strony oraz oświadcza, iż wszelkie przekazywane przez niego Sprzedawcy dane osobowe będą przekazywane za zgodą osób których dotyczą oraz z poszanowaniem obowiązującego prawa.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki nie mają zastosowania do umów sprzedaży zawieranych z konsumentami.
 4. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od dnia 1 października 2018 roku.

Uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem podanych danych osobowych jest Arge Paliwa spółka z o.o., adres: ul. Wielicka 22a, 30-552 Kraków, nr tel.: +48 12 631 61 10, KRS 0000271750, NIP 6792916969, Regon 120383399, indywidualny numer rejestrowy (BDO) 000066033, e-mail: biuro@arge.pl,
 • celem przetwarzania podanych danych osobowych jest realizacja zawartej przez strony umowy sprzedaży
 • podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 roku),
 • odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby zapewniające obsługę Administratora oraz właściwe merytorycznie dla realizacji celu do jakiego dane zostały przekazane,
 • podane dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora lub czas dłuższy jeżeli jest to uzasadnione sytuacją prawną Administratora,
 • przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia,
 • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celu w jakim zostały one udostępnione
 • przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)